OBCHODNÉ PODMIENKY

1.) Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti realizované v čo najkratšom termíne. Predpokládaný termín môže byť upresnený pri potvrdzovaní objednávky predávajúcim prostredníctvom telefóny alebo e-mailu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom UPS alebo Slovenskej Pošty. Ak zásielka s tovarom neobsahuje daňový doklad, tak tento bude Kupujúcemu doručený najneskôr do 14 dní.
Náklady na dopravu sú kupujúcemu oznámené pred potvrdením objednávky. Tovar prepravovaný prostredníctvom UPS je doručovaný medzi v pracovných dňoch v čase 8:00 - 18:00. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.2) Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osbou - podnikateľom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne kupujúcim predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.dobrepc.sk v časti Prihlásenie. Prevádzkovateľ internetových stránok www.dobrepc.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí za nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.3) Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúcí je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prebraní. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúcí povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vystaviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy znáša prepravca, pretože tovar je poistený. Na základe vystaveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s prepravcom dodaný nový výrobok. 
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezprostredne po ich odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku (v ten istý deň, napr. e-mailom, telefonicky). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 

Poskytnutá záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku koncovému uživateľovi a to za nasledujúcich podmienok: 

- Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniklé v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov. 
- Výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi, platnými v Slovenskej republike. 
- Výrobok bol odovzdaný do záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva, spolu s riadne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe výrobku. 
- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) zpôsobenej používáním. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu. 

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: 

- Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúcemu zmluve prostrednictvom opravy; 
- Primeraným znížením kúpnej ceny; 
- Náhradným dodaním tovaru; 
- Odstúpením od zmluvy. 

4) Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Pri tovare, ktorý je zalepený ochrannou známkou musí byť táto známka resp. nálepka neporušená. V prípade jej porušenia nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká. Odstúpiť od zmluvy nie je možné ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
5) Postup reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúcí právo na opravu u subjektu určeného k vykonaniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zabezpečiť opravu týmto spôsobom, zabezpečí opravu predávajúci. Pri notebookoch sú reklamácie veľmi jednoduché keďže pri takmer všetkých notebookoch DELL je minimálne 2-ročná Next Business Day záruka a teda stačí zavolať na číslo technickej podpory a na ďalší pracovný deň je u Vás technik, ktorý prevedie opravu.
Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.04.2014. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.